fbpx

VARSLE OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Redd Barna er en rettighetsorganisasjon med nulltoleranse for utilbørlig oppførsel mot barn, all form for korrupsjon, trakassering, diskriminering og mobbing. Redd Barna oppfordrer alle til å rapportere om uetisk eller ulovlig atferd.

Hva er varsling?

Ikon for varsling

Varsling er en måte å si ifra om kritikkverdig oppførsel. Kritikkverdige oppførsel er for eksempel brudd på lover, Redd Barnas interne regler og etiske retningslinjer. Våre etiske retningslinjer gjelder alle våre ansatte, partnere, tillitsvalgte og frivillige som representerer organisasjonen.

Varsling er positivt

Redd Barna oppfordrer alle til å rapportere om uetisk eller ulovlig atferd. Varsling er positivt fordi det hjelper oss å avdekke forhold som vi bør vite om og gir oss mulighet til å rette opp kritikkverdige forhold.

Slik varsler du til Redd Barna:

Du kan varsle oss på [email protected].

Dersom du har en kontaktperson i Redd Barna kan du selvfølgelig også varsle direkte til han eller henne.

Det er også mulig å varsle anonymt. Redd Barna oppfordrer enkeltpersoner til å tre frem med sine mistanker fordi anonym rapportering kan gjøre det vanskelig å avklare problemene, underbygge påstander og å undersøke varslingen.

Er det trygt å varsle?

Det er trygt å varsle om brudd på kritikkverdige forhold i Redd Barna. Den som varsler straffes ikke, og varslerens identitet holdes fortrolig, med mindre annet er avtalt med varsleren.

Hvordan følger Redd Barna opp varsler?

Redd Barna ivaretar alle varslere og den eller dem det varsles om. Vi undersøker saken så snart som mulig og holder varsleren orientert. Det er viktig at undersøkelser og tiltak planlegges nøye for å unngå å krenke enkeltpersoners rettigheter.