fbpx
Barns rettigheter

Barne­konven­sjonen i kortversjon

Redd Barna jobber for barns rettigheter i Norge og i resten av verden. Barnekonvensjonen er laget av de Forente Nasjoner (FN), og er en forpliktende avtale mellom nesten alle land i verden. At denne avtalen er forpliktende betyr at myndighetene i landene som har godtatt den, har lovet å gjøre alt de kan for å holde avtalen.

Her kan du lese aller reglene i en forktortet versjon. Disse er skrevet så det skal være lettere å forstå hvilke rettigheter barn har.

1. Barnealderen
FNs barnekonvensjon gjelder for alle barn under 18 år.

2. Ingen diskriminering
Alle barn har rett til å ikke bli forskjellsbehandlet på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge, kjønn, språk, religion, bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller mening.

3. Til barnets beste
Voksne skal gjøre det som er best for barna. 

4. Statens ansvar
Staten har ansvar for at alle barn får rettighetene sine oppfylt.  

5. Foreldreveiledning
Foreldre har rett og plikt til å gi barna de rådene, som de mener at barna trenger, for å ha det bra.   

6. Liv og framtid 
Alle barn har rett til å vokse opp, utvikle seg og ha en framtid. 

7. Navn og nasjonalitet
Alle barn har rett til å ha et navn og å høre til et land, og å kjenne til foreldrene sine og få omsorg fra dem, så langt det er mulig.  

8. Identitet
Alle barn har rett til å ha sin egen identitet og få være den de er.

9. Bo med foreldrene
Alle barn har rett til å bo sammen med foreldre sine, bortsett fra når dette ikke er bra for barna.  

10. Gjenforening av familien
Alle barn som ikke bor i samme land som foreldrene sine, har rett til å ha kontakt med begge og søke om å få bo sammen.

11. Bortføring til utlandet
Ingen har lov til å ta barn ulovlig ut av landet sitt eller holde dem i utlandet ulovlig.  

12. Å si sin mening og bli hørt
Alle barn har rett til å si sine meninger og ha innflytelse i saker som angår dem. 

13. Ytringsfrihet 
Alle barn har rett til å finne, få og spre informasjon, så lenge det ikke bryter med andre rettigheter. 

14. Tanke- og religionsfrihet
Alle barn har rett til å tro og tenke på det de selv ønsker, og bli respektert for det.  

15. Organisasjonsfrihet
Alle barn har rett til å delta i organisasjoner og på samlinger.  

16. Privatliv
Alle barn har rett til privatliv.

17. Informasjon og media
Alle barn har rett til å få informasjon som er tilpasset barn og de skal beskyttes mot skadelig innhold.

18. Foreldreansvaret
Alle barn har rett til å bli oppdratt av begge foreldrene sine, hvis det er mulig. 

19. Beskyttelse
Alle barn har rett til at ingen fysisk eller psykisk skader eller misbruker dem. 

20. Barn som ikke bor med familien
Alle barn som ikke bor med foreldrene sine, har rett til å få beskyttelse og hjelp.  

21. Adopsjon
Alle barn som blir adoptert, skal være trygge på at det er gjort til deres beste.

22. Flyktningbarn
Alle barn som er flyktninger, har rett til få den hjelpen og beskyttelsen de trenger. 

23. Barn med funksjonshemminger
Alle barn med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser har rett til tilrettelegging, slik at de kan delta, utvikle seg og ha opplæring på lik linje som alle barn.

24. Helse
Alle barn har rett til et godt helsetilbud. 

25. Barn i fosterhjem eller på institusjon
Alle barn som ikke bor med foreldrene sine, har rett til å bli fulgt godt opp og ha en trygg oppvekst. Det skal vurderes regelmessig om det er det beste for barnet.

26. Økonomisk hjelp
Alle barn har rett til økonomisk hjelp, hvis foreldrene deres ikke har nok penger til å gi dem en trygg og god oppvekst. 

27. Levestandard
Alle barn har rett til å ha god nok levestandard, slik at de kan utvikle seg og ha en meningsfull hverdag. 

28. Skole
Alle barn har rett til å gå på skole og ta utdanning. 

29. God skole
Alle barn har rett til å gå på en god skole, der de får utvikle seg på ulike måter og få respekt for menneskerettighetene, natur og forskjellige kulturer.  

30. Urfolk og minoriteter
Alle barn fra urfolk eller minoriteter har rett til sammen med andre i sin gruppe å snakke sitt eget språk, ha sin egen kultur og sin egen tro. 

31. Lek og fritid
Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å delta i kunst- og kulturliv. 

32. Arbeid
Alle barn har rett til at arbeid ikke skal gå utover skole og helse. Arbeid skal ikke være farlig eller skadelig.  

33. Narkotika
Alle barn har rett til å bli beskyttet mot narkotika. 

34. Seksuell utnyttelse
Alle barn skal beskyttes mot seksuell utnyttelse og misbruk.

35. Bortføring
Bortføring og salg av barn er ulovlig.

36. Beskyttelse mot utnyttelse 
Alle barn skal beskyttes mot utnyttelse som kan være skadelig. 

37. Fengsel, straff og tortur
Alle barn som har brutt loven, har rett til at straffen ikke skal være skadelig og at fengsel brukes som siste utvei. Barn må aldri behandles på en umenneskelig eller nedverdigende måte.  

38. Barn i krig og konflikt
Alle barn har rett til beskyttelse mot krig og konflikt. Barn skal aldri bli brukt som soldater.  

39. Hjelp
Alle barn som har opplevd noe vanskelig eller skadelig, har rett til hjelp.  

40. Lovbrudd
Alle barn som har brutt loven, har rett til å bli behandlet med respekt og rettferdighet.

41. Når andre lover er bedre
Hvis andre nasjonale eller internasjonale lover er bedre for barn, skal de følges i stedet for FNs barnekonvensjon.  

42. Kunnskap
Alle barn har rett til å kjenne til FNs barnekonvensjon og rettighetene sine. Staten skal gjøre barns rettigheter kjent for alle barn og voksne.