fbpx
Barn i Norge

DET ER VOKSNES ANSVAR Å STOPPE MOBBING

Barn har rett til et godt og trygt miljø, og mobbing har alvorlige konsekvenser for barn. Når barn sier ifra om at de ikke har det bra i barnehagen eller på skolen, må de tas på alvor. Barn kan gjøre en forskjell og de bør involveres i arbeidet med å skape et trygt og godt miljø, men det er alltid de voksnes ansvar å gripe inn og stoppe det når barn blir utsatt for mobbing.

5,8%

blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere

4,5%

blir mobbet av medelever

2,2%

blir digitalt mobbet

1,2%

blir mobbet av voksne på skolen

Tall fra Elevundersøkelsen – spørreundersøkelse for 5. trinn til 3VGS

Hva er mobbing?

Mobbing er hand­linger som hindrer opplevelsen av å høre til og å være en viktig person i fellesskapet, enten det er på skolen, i barnehagen, på fritiden eller på nett. Alle barn har rett til en trygg hverdag hvor de opplever at de er en del av et fellesskap, og hvis et barn blir mobbet blir denne rettigheten brutt. Mobbing er ulovlig, og det er de voksnes ansvar å stoppe mobbing når de oppdager det.

Trenger du noen å snakke med?

Her finner oversikt over samtaletilbud der du kan chatte, snakke og få hjelp.

Tradisjonelt har definisjonen av mobbing vist til tre kjennetegn: vonde ord eller vonde handlinger må utføres av en eller flere mot en annen, at det gjentas over tid, og at det retter seg mot en som ikke klarer å forsvare seg, og derfor er det et ujevnt styrkeforhold i relasjonen mellom den som mobber og den som blir mobbet.

Ulike former for mobbing

Disse formene for mobbing kan foregå både digitalt og fysisk mellom barn og unge:

  • verbal: baksnakking, si stygge kommentarer om noen eller bruk av kallenavn
  • sosial: ekskludering, som for eksempel den eneste som ikke inviteres til bursdag eller de som ikke får bli med på en snap chat-gruppe
  • psykisk: å bli truet eller tvunget til å gjøre noe

I tillegg kan mobbing også være:

  • materiell: å få ødelagt klær og eiendeler
  • fysisk: å bli slått eller sparket eller spyttet på

Hvorfor oppstår mobbing?

Mobbing er tett forbundet med behovet vårt for å høre til og være en del av et trygt fellesskap. I utrygge klassemiljøer, kan mobbing oppstå fordi barna er redde for å bli stengt ute av dette fellesskapet. Mobbing er barnas problem, men det er de voksnes ansvar å stoppe det. Se denne filmen for å forstå mer av mekanismene bak mobbing.

Filmen er laget av Alliancen mod mobning i Danmark, som består av Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet Danmark.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

I Norge har vi en egen lov for skoleelever, som heter opplæringsloven.
I denne loven står det at:

§ Alle elever har rett til å ha det bra og føle seg trygg i klassen sin og på skolen.

§ Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og gripe inn mot krenkelser, mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

§ Alle elever har rett til å si ifra og bli hørt. Når en elev sier ifra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt, har skolen plikt til å gripe inn og sette inn tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt.

§ Skolen skal lage en aktivitetsplan når en har gitt beskjed om at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Skolen skal dokumentere hva de gjør for at elevene skal få det bra igjen. Hvis det ikke hjelper, kan elever klage til Statsforvalter.

§ Skolen har en plikt til å informere elever og foreldre om elevers rettigheter i kapittel 9A i opplæringslova.

Dette gjør Redd Barna

Vi hjelper barn og unge slik at de blir bevisste på hvordan de kan forebygge og bekjempe mobbing ved å inkludere og vise respekt for hverandre, enten de er sammen på skolen, fritiden eller digitalt.

Vi tilbyr undervisningsmateriell til bruk i skolen og på foreldremøter. For å engasjere barn, lærere og foreldre i samtaler om temaer som mobbing, inkludering, nettvett og det å ha et positivt skolemiljø.

Vi driver opplæring til lærere og andre voksne som jobber med barn, slik at de er bedre kjent med hvordan man kan forebygge og stoppe mobbing.

Vi arbeider for at myndighetene skal styrke sitt arbeid for å forebygge og stoppe mobbing, og at barn og ungdom selv aktivt skal medvirke til dette.

Vi snakker med barn og ungdom, og innhenter ny kunnskap om hvordan vi best mulig kan forebygge og bekjempe mobbing. Og hvordan barn og unge selv ønsker at foreldre, lærere og andre voksne skal bidra til dette.

Tre måter du kan bidra på i kampen mot mobbing

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om mobbing og andre temaer knyttet til barns rettigheter

Støtt arbeidet

Redd Barna jobber hver dag for å forebygge mobbing. Hver krone hjelper oss i arbeidet.

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får et mer inkluderende miljø og positive opplevelser i form av trygg lek og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene