fbpx

Stopp
regjeringens
diskriminering
av barn

Barn som har flyktet alene til Norge har rett på likeverdig omsorg!

Regjeringen foreslår nå å lovfeste at barn som har flyktet alene til Norge, og som er mellom 15 og 18 år, skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres og forskjellsbehandles på denne måten. Det bryter med barns rettigheter og er ikke i tråd med Grunnlovens forbud mot usaklig forskjellsbehandling. Stopp regjeringens lovforslag!

9 589

Så langt har 9 589 blitt med!

Vil du hjelpe oss å nå 12 000?

Stopp lovforslaget

Alle underskriftene vil overleveres til stortingsrepresentantene og justis- og beredskapsminister Monica Mæland med krav om å skrinlegge lovforslaget og at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år istedenfor til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov på lik linje med alle andre barn i Norge.

Hva har skjedd i saken:

Lovforslaget et sendt til Stortinget

Februar 2021

Lovforslaget et sendt til Stortinget

Regjeringen har nå sendt lovforslaget til Stortinget. Regjeringen går inn for å opprettholde forskjellsbehandlingen av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget, risikerer vi derfor lovfesting av en diskriminerende praksis. Først skal forslaget behandles i kommunal- og forvaltningskomiteen. Redd Barna har sendt innspill til komiteen som du kan lese her. Komiteen skal drøfte lovforslaget og komme med sin innstilling med forslag til vedtak. Fristen for dette er 20. April. Deretter blir innstillingen fra komiteen behandlet i Stortinget i plenum, og storingsrepresentantene vil stemme over forslagene. Foreløpig dato for avstemming er 27. April. 

Vis mer
Lukk
Send inn ditt høringssvar!

Mars 2020

Send inn ditt høringssvar!

6.mars var høringsfristen for å sende inn innspill til regjeringens lovforslag. Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom oppfordret folk til å sende inn høringssvar, enten ved å sende inn et ferdigskrevet svar eller skrive et selv. Takk til alle som sendte inn høringssvar! Du kan lese høringssvaret Redd Barna sendte inn her.

Vis mer
Lukk

Hva betyr regjeringens lovforslag:

Regjeringen foreslår nå å gi Utlendingsdirektoratet (UDI) det lovfestede omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Når barn på flukt kommer til Norge, er staten tydelig forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å ivareta og gi barna et likeverdig omsorgstilbud med andre barn. Barn skal ikke diskrimineres på noen måte ut fra hvem de er og hvor de kommer fra. Dette er et av de aller viktigste prinsippene i barnekonvensjonen, dessuten slår Grunnlovens §98 fast at ingen skal usaklig forskjellsbehandles.

Regjeringen vil lovfeste en diskriminerende praksis

Barnevernet har omsorgsansvaret for alle barn i Norge som er under offentlig omsorg. Likevel har enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i lang tid blitt nektet denne retten av norske myndigheter. I en årrekke har disse barna blitt gitt et dårligere omsorgstilbud enn andre barn.

Dette er en diskriminerende praksis som regjeringen ønsker å fortsette med ved å lovfeste den, til tross for at FNs Barnekomité, Menneskerettighetskomité og Torturkomité m.flere har kritisert Norge for behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere. Siden 2007 har Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom kjempet for at alle enslige mindreårige asylsøkere skal tas hånd om av barnevernet.

Regjeringen anerkjenner at det er betydelige forskjeller på omsorgstilbudet til denne gruppen barn og barn under barnevernets omsorg, men hevder at tilbudet er alderstilpasset. Det er direkte misvisende. En rekke forskningsrapporter og utredninger har alle konkludert med at omsorgstilbudet ikke er godt nok.

Barn som har flyktet alene til Norge trenger mer, ikke mindre omsorg

Enslige mindreårige asylsøkere er barn som har behov for mer, ikke mindre omsorg enn andre barn. De bærer på traumer og vonde opplevelser. Mange har vært vitne til ekstreme hendelser på flukten til Norge og kan ha opplevd å komme bort fra nær familie og venner. Nå befinner barna seg alene på norske asylmottak med livet på vent og en usikker framtid.

Redd Barna mener at omsorgsansvaret for enslige mindreårige bør i stedet reguleres i ny Lov om Barneverntjenester som skal behandles våren 2021. Da sikrer vi at de rettslige rammene er det samme som for andre barn i Norge og tilpasset tilbudet til det enkelte barnets behov. Denne loven har bakgrunn i en betydelig kunnskapsstatus om hvilke forhold som er vesentlig for barns oppvekstsituasjon. 

Vil du vite mer om saken:

Redd Barnas innspill og høringssvar:

Rapporter:

Fafo rapporten viser at det er store forskjeller i den omsorgen som gis. Funnene tyder på at enslige mindreårige over 15 år ikke får god nok helsehjelp, og at enkelte av UDIs mottak heller ikke i tilstrekkelig grad følger opp grunnleggende omsorgsfunksjoner som å sørge for at ungdommene får i seg tilstrekkelig mat eller legger til rette for nok søvn.

NIM konkluderer i sin rapport at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år utsettes for usaklig forskjellsbehandling i strid med barnekonvensjonen.

Redd Barna og Press – Redd Barna ungdom krever:

Regjeringens forslag strider med FNs Barnekonvensjonen. Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom krever at lovforslaget skrinlegges. I stedet må omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år overføres til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov på lik linje med alle andre barn i Norge.

Alle barn i Norge har rett på likeverdig omsorg!

Få med flere på oppropet. Del det videre!

👉 Del oppropet på Facebook

📢 Del oppropet på Twitter

Redd Barna og PRESS

Foto: fra filmen De Andre / Speranza film